ZNAJDŹ PRODUKT
0,00 

Tutaj się znajdujesz:

Aledary.pl » regulamin i RODO

Regulamin i RODO aledary.pl

Właściciel strony:

Alfabet Sukcesu Paweł Strzebiecki

Korespondencja: Polska, Lubliniec 42-700, Plebiscytowa 45/10.

NIP:5751893001

 1. Postanowienia ogólne
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

- adres poczty elektronicznej sklep@aledary.pl;

- formularz zgłoszeniowy znajdziesz pod adresem aledary.pl/kontakt/

 1. Zabrania się ich rozpowszechniania zdjęć i opisów umieszczonych na stronie aledary.pl. Zdjęcia i opisy chronione są prawami autorskimi.

 

 1. Zasady korzystania z aledary.pl
 2. wyłącznie Tylko osoba pełnoletnia może dokonywać zakupów w naszym Sklepie internetowym.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III. Usługi jakie świadczymy i prawa klienta oraz aledary.pl

 1. Klient zakłada konto na czas nieokreślony. Klient ma prawo w każdej chwili poprosić o usunięcie konta. Aledary.pl mogą usunąć konto nie podając powodu.
 2. Wypełniając odpowiedni formularz rejestracyjny, klient zawiera umowę na czas nieokreślony o prowadzenie konta i administracje jego danych w celu prowadzenia jego konta.
 3. Rejestracja konta jest równoznaczna z tym, że klient zapoznał się z regulaminem aledary.pl i akceptuje jego warunki.
 4. Klient może podać właściwy adres email na potrzeby informacjowania przez aledary.pl o nowościach i produktach. Klient w każdej chwili ma prawo wypisać się z Newsellera.
 5. Naruszenia przez Klienta Regulaminu może skutkować wezwaniem do zaprzestania jego naruszeń. Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w terminie do 2 tygodn.
 6. O organizowaniu konkursów i promocji aledary.pl poinformują przez dostępne źródła.
 7. Zawarcie Umowy sprzedaży
 8. Informacje na stronie aledary.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu Cywilnego.)
 9. Aledary.pl sprzedają w sieci internet, dlatego do złożenia zamówienia wymagane jest posiadanie poczty elektronicznej.
 10. Po złożeniu zamówienia zostaje wystawiona Faktura Vat na dane z przelewu. Przelew dokonywany jest na konto bankowe podane przy składaniu zamówienia.
 11. Zamówienie towaru nastąpi po przejściu szeregu czynności na stronie aledary.pl aż do momentu opłacenia towaru.
 12. Wysłanie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 13. Złożenie zamówienia przez klienta spowodóje wysłanie na podany adres elektroniczny, formatki z zamówieniem.
 14. Dostawa towarów z aledary.pl
 15. Dostarczamy towary na terenie Polskie na adres wskazany przez Klienta.
 16. Klient może wybrać formy dostawy  określone podczas zamawiania towaru. Pozna również cenę dostawy.
 17. Zamówiony towar zostaje przekazany do dostarczenia firmie zewnętrznej np. kurierowi do 4 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty za zamówiony towar. Jest to maksymalny czas wysłania towaru.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1.Klient ma prawo na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Odstąpienie umowy może nastąpić po złożeniu zamówienia nie później niż do 14 dni od dostarczenia zamówienia.

 1. Oświadczenie może być prostym sformułowaniem wysłanym na adres sklep@aledary.pl wraz z numerem zamówienia i datą.
 2. konsumenta nie ma prawa odstąpić od umowy w przypadku:

-Towarów łączonym z innymi elementami na stałe.

-Towarów szybko zużywającym się oraz o krótkim terminie użycia.

 1. Po odstąpieniu od umowy przez klienta towar musi zostać zwrócony w niezmienionym stanie. Zwrot towaru przez klienta powinien nastąpić do 14 dni na wskazany adres przez aledary.pl.
 2.  Sprzedawca zwraca koszt produktu (Kwota jaką zapłacił klient za nabyty towar w aledary.pl) nie później niż do 14 dni od otrzymania towaru. Zwrot pieniędzy następuje na konto, z którego został dokonany zakup. Chyba że strony zgodzą się na wykonanie płatności na inne konto wskazane przez kupującego.
 3. Klient ponosi koszta zwrotu towaru.

VII. Reklamacje
1.  Reklamacje należy kierować na adres sklep@ aledary.pl
2.  Aledary.pl nie są producentem towarów, dlatego reklamacje są rozpatrywane u producenta/firmach zewnętrznych.

 1. Na reklamacje nadesłaną przez klienta aledary.pl odpowiedzą do 14 dni.
 2.  Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołaczając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany przez aledary.pl.
 3.  Producent ponosi odpowiedzialność za sprzedany Towar na warunkach w karcie gwarancyjnej.
 4. Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej (o ile karta gwarancyjna daje taką możliwość).
 5. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 6. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Firma ALFABET SUKCESU w swojej polityce prywatności określa zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach, korzystających z strony aledary.pl/.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „Rozporządzenie”) i również krajowych ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. DANE OSOBOWE

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Alfabet Sukcesu.

Dane kontaktowe:
Korespondencja: Alfabet Sukcesu, Polska, Lubliniec 42-700, Plebiscytowa 45/10.
e-mail: sklep@aledary.pl
telefon: 510 094 029

kontakt w sprawie swoich danych osobowych.

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać:

 • drogą e-mail na adres: sklept@aledary.pl
 • pisemnie na adres:Alfabet Sukcesu, Lubliniec 42-700, Plebiscytowa 45/10.

Cel przetwarzania danych

Alfabet Sukcesu przetwarza tylko te dane osobowe użytkowników, które są niezbędne do poprawnego działania strony internetowej aledary.pl/, czyli tylko te, które są potrzebne, aby użytkownik mógł, odpowiednio w zależności od swojej aktywności: brać udział w konkursach, wysyłać zapytania w sprawie oferty, przesyłać aplikacje w sprawie pracy, nawiązać współpracę biznesową itp. w zgodzie z art.6 Rozporządzenia.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych

Alfabet Sukcesu może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu w innych celach (np. przekazywania informacji handlowej i działań marketingowych swoich) tylko po uzyskaniu dobrowolnej zgody od użytkownika.

Podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach konieczne do dalszego działania (np. zapytań ofertowych, aplikacji w sprawie pracy, zawarcia umowy). Brak wymaganych danych spowoduje zaniechanie realizowanej  czynności.

Udostępnianie danych innym podmiotom

Alfabet Sukcesu nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników poza informacjami gromadzonymi i przetwarzanymi przez dostawców narzędzi analitycznych i statystycznych (takich jak np. Google Analitics) oraz za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika lub na żądanie organów uprawnionych.

Okres przetwarzania danych

Dane będą przechowywane(przetwarzane):

 • jedynie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania, rozwiązania problemów, prowadzonych negocjacji lub czasu potrzebnego do załatwienia sprawy, w jakiej dane osobowe zostały powierzone,
 • jeżeli dane dotyczą zawartej z Alfabet Sukcesu umowy – nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy oraz wynikający z polskiego prawa w zakresie sprawozdawczości rachunkowej, konieczności przechowywania dokumentów oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,
 • jeżeli zostały zebrane w innym celu, na które użytkownik wyraził zgodę – to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Uprawnienia użytkownika w zakresie swoich danych osobowych

Alfabet Sukcesu zapewnia użytkownikom przekazującym swoje dane osobowe realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia, w tym:

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z Alfabet Sukcesu:

 • drogą e-mail na adres: sklep@aledary.pl
 • pisemnie: Alfabet Sukcesu, Lubliniec 42-700, Plebiscytowa 45/10.

Ochrona danych

Alfabet Sukcesu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników strony, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Dostęp do danych osobowych podanych przez formularze kontaktowe został znacząco ograniczony. Zobowiązujemy się chronić wszelkie dane osobowe użytkowników strony w zgodzie z Rozporządzeniem i polskim prawem.

 1. PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)
 • strona internetowa aledary.pl/ korzysta z plików cookies;
 • pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli pliki zapisane przez serwer administratora na komputerze użytkownika odwiedzającego stronę internetową pozwalające zidentyfikować użytkownika przy ponownym odwiedzeniu Serwisu;
 • pliki cookies nie są wykorzystywane do ustalania tożsamości lub zbierania danych osobowych o użytkownikach. Nie wpływają również na sposób działania urządzenia końcowego;
 • użytkownik może wyłączyć na swoim komputerze / przeglądarce internetowej pliki cookies; może to jednak spowodować brak pełnej funkcjonalności strony www.

DODATKOWE INFORMACJE

Polityce prywatności nie podlegają:

 • jawne dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika na stronie internetowej np. w treści komentarza lub opinii, bo są widoczne dla wszystkich odwiedzających stronę, na której zostały zamieszczone; Alfabet Sukcesu nie ma możliwości zabezpieczenia tych danych przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane mogą wykorzystać do przesłania nieokreślonych informacji;
 • inne formularze, to jest formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na stronie internetowej należącej do Alfabet Sukcesu i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Alfabet Sukcesu;
 • serwisy zewnętrzne nienależące do Alfabet Sukcesu, których linki lub dane kontaktowe są podane na stronie internetowej; Alfabet Sukcesu zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych;

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie do zawartości strony internetowej aledary.pl/są w całości zastrzeżone przez Alfabet Sukcesu  wykorzystywanie, kopiowanie, archiwizowanie i udostępnianie materiałów bez pisemnej zgody Alfabet Sukcesu  jest zabronione.

Komentarze dodawane do strony aledary.pl

Alfabet Sukcesu zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy użytkowników na stronie, które są obraźliwe, uznane za spam.

Zmiana polityki prywatności

Alfabet Sukcesu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. O zmianach polityki prywatności, Alfabet Sukcesu będzie informować na stronie internetowej. Każdego użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności.

W przypadku pytań, co do polityki prywatności, Alfabet Sukcesu prosi o kontakt na adres e-mail: sklep@aledary.pl

envelopephone-handsetmap-markercrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram